سفارش بر اساس شکل و ابعاد مهر

برای دیدن محصولات مرتبط با هر سایز ، روی دایره آبی رفته و بر روی گزینه‌ مشاهده محصولات کلیک نمایید

مستطیل 24x8 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اسم و فامیل و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 35x12 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اسم و فامیل ، پزشکی ، پرستاری ، پرسنلی و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 45x15 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : پزشکی ، پرستاری ، مهندسی ، وکالت ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 55x20 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : مهندسی ، وکالت ، شرکت ، فروشگاه ، پشت چک و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 40x20 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 50x30 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 60x40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 24x8 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اسم و فامیل و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 35x12 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اسم و فامیل ، پزشکی ، پرستاری ، پرسنلی و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 45x15 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : پزشکی ، پرستاری ، مهندسی ، وکالت ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 55x20 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : مهندسی ، وکالت ، شرکت ، فروشگاه ، پشت چک و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 40x20 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 50x30 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مستطیل 60x40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : اداری ، شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مربع 28 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مربع 40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مربع 28 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

مربع 40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 30 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری ، دفاتر بیمه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 50 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 30 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری ، دفاتر بیمه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 40 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

دایره 50 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه ، اداری و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 30x45 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 30x50 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 35x55 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 30x45 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 30x50 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات

بیضی 35x55 میلی متر

مناسب جهت مهرهای : شرکت ، فروشگاه و سایر موارد مشابه
مشاهده محصولات